59. DV AUSTRĀLIJĀ DELEGĀTU SANĀKSMES PĀRSKATS
Adelaidē 20. un 21. martā
Pārstāvēti 735 biedri

Sēdi vada: I.Rudāks, palīgs H.Vabulis.
Sekretāres: G.Rudzītis, A.Kronītis.

Darba kārta: papildina ar 5a (58. sanāksmes lēmumu izpilde. Atbildes visumā apmierinošas, I.Kronīša "speciālais fonds" intereses trūkuma dēļ atmests.)

10 "Sidrabenes" $30,000 (38%) izraisa pārrunas, bet ne atbalstu.

11. Budžetu pieņem. Sakarā ar mūža biedriem, nolemj maksu pamazām paaugstināt, pagaidām uz $ 240.00, par ko nodalām rakstiski jānobalso (jā vai nē) līdz 1. jūlijam. Tā ka CV dotācijās maksājam vairāk, kā ieņemam no biedru naudām, ieteic CV ievērot taupību.

12. Noraida Kanberas ierosinājumu ziedojumu akcijai. Paliek brīvprātīgā 50/50 sistēma. Mērķiem pievieno ,,audžu ģimenes".

13. Nolemj atbalstīt Anglijas jautājumus DVCV prezīdijam. ,,Viltotā vēstule" rada plašas pārrunas, bet nekas "tiešs" nebija panākams. Pieņēma rezolūciju: ,,Šī Austrālijas DV 59. delegātu sanāksme izsaka savu neapmierinātību ar CV prezīdija patvaļīgo rīcību un sazinās trūkumu ar zemes valdi. (cita starpā: Sidrbenes ieķīlāšana un tiesāšanās bez DVC valdes iēmuma).

14. DV Austrālijas delegātam uzdod balsot: Zemei ar zemes valdi l balss + zemēm ar pāri par 500 biedriem - l balss par katriem nākamiem pilniem vai nepilniem 500 biedriem. DVC Valdē balstiesības tikai ievēlētiem locekļiem. ( Priekšnieks, vanadžu priekšniece un jaunatnes priekšnieks šajā nozīmē ir ievēlēti.)

17. Garākas pārrunas par ,,Slokas ielu" (Neapmirinātība par tiesāšanos. No Austrālijas vairāk naudas nebūs, līdz kārtības ievešanai).

2011.g, delegātu sanāksme Sidnejā, (martā ?)
2011.g. DVCV sēde Melburnā, (ja prezīdijs nolemj sēdi noturēt Austrālijā.)
Pēc piezīmēm un atmiņas - A.Grimms

 

DV AV sēdes protokoli

2007. gada 21. janvārī
2007. gada 20. februārī
2007. gada 29. aprīlī
2007. gada 27. maijā
2007. gada 1. jūnijā
2007. gada 29. jūlijā
2007. gada 14. oktobrī
2007. gada 25. novembrī2008. gada 20. janvārī
2008. gada 17. februārī
2008. gada 6. aprīlī
2008. gada 3. maijā
2008. gada 7. jūnijā
2008. gada 23. augustā

 


©2008 Daugavas Vanagi Austrālijas Valde